در دنیای امروز دو نوع نیروی کاری در محیط های کاری وجود دارند که بر یکدیگر تاثیرگذارند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که جریانهای کاری در حال انقطاع بوده و گامها و سرعت جریانهای نوآوری تند تر شده و شتاب بیشتری گرفته اند.

به گزارش نووانا به نقل از هایپ اینوویشن، در دنیای امروز دو نوع نیروی کاری در محیط های کاری وجود دارند که بر یکدیگر تاثیرگذارند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که جریانهای کاری در حال انقطاع بوده و گامها و سرعت جریانهای نوآوری تند تر شده و شتاب بیشتری گرفته اند. این جریانات در حال وقوع بطور دائم و مستمر با یکدیگر ترکیب شده و بی محابا در حال تغییر شکل جریانات و فرآیند کاری برای آینده فعالیتهای سازمانی میشوند. سازمانها و بنگاههای تولیدی ما حقیقتا درگیر جریانات تغییر سریع در دوره وقوع انقلاب صنعتی جدید هستند. روزگار نوآوری ساده در محصولات جدید در حال کمرنگ تر شدن هستند. این روند در حال وقوع از طریق نسل چهارم انقلاب صنعتی معروف به انقلاب صنعتی 4 در حال وقوع است، که در آن تکنولوژی، استعدادها، و اکوسیستمهای جدید نوآوری در حال ظهور هستند. این امر خود محصولات نهایی نوآوری شده و عرضه شده به بازار را بسیار پیچیده تر می سازد. اتوماسیون و خودکارسازی هوشمند و تکنولوژیهای مرتبط از ابزارهای اصلی این انقلاب جدید صنعتی هستند. این جریان بی سابقه تغییرات تکنولوژی بطور فزآینده ای متکی و وابسته به پلتفرمهای مبتنی بر همکاری و مشارکتی بوده تا بتواند به نتایج مد نظر دست یافته و نتایج مذکور را شناسایی نمایند. این به معنای ظهور نوآوری های بنیادین (رادیکال) بیشتر در سازمانها میباشد.

مدیران نوآوری در حال کشمکش و مبارزه جهت مدیریت و هدایت موثرتر جریان نوآوری به روش جدید هستند

سازمانها و بنگاهها در هر جای دنیا شاهد رشد فزاینده و فشار روز افزون تغییر و تحولات به وجود آمده هستند که آنها را مجبور میسازد تا از مدلهای مبتنی بر محصول محور به مدلهای جدید کسب و کار تغییر وضعیت داده تا از این طریق بتوانند به منابع خلق ارزش و خلق ثروت متفاوتی دست پیدا کنند. در نتیجه، نوآوری و فعالیتهای نوآورانه در سازمانهای امروزی از پیچیدگی بیشتری برخوردار شده اند. تمامی مرکز و قلب این تغییر و تحولات، انقلاب صنعتی چهارم است. به عنوان مثال، فرآیندهای تولید در حال تغییر سریع وضعیت خود از شیوه سنتی به تولید دیجیتال در بنگاههای صنعتی هستند. این فرآیند نوظهور به اختصار DME یا Digital Manufacturing Enterprise نامیده می شود. متد DME به منظور افزایش نرخ پاسخ دهی و توانایی مدیریت در وضعیت کاراتر و اثربخش تر طراحی شده است. یک مفهوم در حال گسترش وجود دارد که در فعالیتهای سازمانی، هر نوع عملیاتی نیازمند آن است تا با زنجیره ارزش جهانی مرتبط شده تا از این طریق بتواند فعالیتهای تولید صنعتی را منطبق با خواسته ها و نیازهای مشتریان انجام دهد و محصولات را منطبق با نیاز آنها به بازار ارائه دهد. رویکرد جدید انقلاب چهارم تاکید بیشتری بر همکاری مشترک و مدیریت مشترک سازمانها با یکدیگر دارد. سازمانها سعی میکنند تا تکنولوژیهای مختلف را ترکیب و یکپارچه کرده تا از طریق آن بتوانند فرآیندهای کاری و تخصصی خود را به شکلی متفاوت اما اثربخش تر مدیریت نمایند. همچنین خود را آماده می سازند تا با دنیای فیزیکی و مجازی خود را منطبق سازند. امروزه سازمانهای نوآور در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) فرآیند کاریشان را تغییر داده اند و آن را از حالت تحقیق و توسعه به ارتباط و توسعه (Connect and Development, C&D) با دیگر سازمانها تغییر داده اند. امروزه سرمایه گذاری در حوزه زیرساختهای فناوری اطلاعات (IT)، از سرمایه گذاریهای مهم محسوب میگردد. این نوع تکنولوژی موجب تغییرات در ماهیت خروجی های نوآوری در مراحل آتی فعالیتهای نوآورانه سازمانها میگردد. انقلاب صنعتی چهارم یکی از آن پدیده هایی است که از طریق آن میتوان به دانش جدید و فهم مورد نظر در حوزه مدیدیت نوآوری دست یافت. انقلاب چهارم مفاهیم و پتانسیل های بسیار جدید برای خلق و ایجاد مدلهای جدید کسب و کار، محصولات جدید، خدمات جدید و راهکارهای اجتماعی ارائه میکند. بسیاری از تولید کنندگان در مراحل نخست و آغازین این انقلاب چهارم قرار دارند و هنوز خود را با این جریان منطبق نساخته اند. اما این تصور و درک میان تولیدکنندگان وجود دارد که باید به منظور همراستا شدن با جریان این انقلاب تمامی جریانات کاری را منقطع کرده و یک مهندسی مجدد انجام داد.

به انقلاب صنعتی چهارم خوش آمدید

در دنیای تولید صنعتی به هر طرف که نگاه کنیم، انقلاب تکنولوژیکی ما را به درون خود میکشد. مقیاس، حوزه تولید و میزان پیچیدگی فعالیتهای صنعتی مواردی هستند که ما هرگز در گذشته تجربه نکرده ایم. اما این موارد ما را در برابر پیشرفت فزاینده تکنولوژیهای نسل جدید قرار میدهد. اما این به چه معناست؟ به نظر میرسد که سازمانها در سطوحی از شتاب و سرعت، حوزه های تخصصی جدید، و اثرات سیستمی قرار گرفته اند، که ظاهرا به صورت تصاعدی و افزایشی روند رو به رشدی دارند و با نرخ شتابنده ای از تغییرات در حال وقوع روبرو هستند. شرکتها بطور بنیادی در حال بازنگری و تحول اساسی تمامی سیستمهای تولید، مدیریت، و حکمرانی خود بر اساس یک مدل ثابت از تغییرات هستند. ما شاهد رویارویی با نیروی بی سابقه ای از انجام فرآیندهای کاری، ظرفیت انبارها و ذخیره سازی، و دسترسی به جریان جدیدی از دانش هستیم. این موارد با تکنولوژیهای نوظهور از قبیل هوش مصنوعی (Artificial Intelligence, AI)، رباتیک، چاپ سه بعدی، (3D Printing)، داده های بزرگ، (Big Data)، اینترنت اشیاء(IoT)، کارخانجات هوشمند، (Smart Factory)، یادگیری ماشین، (Machine learning)، پردازش داده در زمان واقعی، (Real-time data processing)، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علم مواد و محاسبات کوانتوم در حال ترکیب و ادغام هستند. تکنولوژیهای مذکور چالشها و فرصتهای جدیدی را در دنیای نوآوری ایجاد کرده اند. لذا سازمانها باید از خود این سوال را بپرسند که آیا خودمان را برای این تغییرات آماده و تجهیز کرده ایم؟

 

نگاهی به تغییرات در حال وقوع در دنیای نوآوری در راستای وقوع انقلاب صنعتی چهارم ، برگرفته از پاول هوبکرفت

ترجمه: امیر عطاردیان
دکترای مدیریت نوآوری