زیربنای اقتصادی نوآوری اجتماعی:
مساعدت نوآوری های اجتماعی به رشد فراگیر

نوآوری اجتماعی سهم بالقوه خود در رشد فراگیر را تنها تا جایی که بتواند تأثیر اجتماعی و اقتصادی خود را برای ذینفعان و همچنین جامعه به طور کلی آشکار کند، محقق خواهد کرد. در راستای شکوفایی نوآوری اجتماعی محیطی الهام بخش که پشتیبانی و امکان یادگیری متقابل را فراهم می کند ضروری است. جودیت ترستریپ / ماریا کلوربک مارال تقی زاده طبرسی، کاندیدای دکتری مدیریت [...]